Přijímání oznámení o protiprávním jednání

(v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb.,o ochraně oznamovatelů, a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.října 2019 o ochraně osob,které oznamují porušení práva Unie)
 
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov zřizuje vnitřní oznamovací systém pro přijímání věcně příslušných oznámení[1] od oznamovatelů[2] v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb.,o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Dle Zákona a Směrnice má ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov povinnost umožnit osobám bezpečně podat oznámení o porušení práva Unie a následně jim zajistit ochranu před případným odvetným opatřením ze strany zaměstnavatelů či jiných subjektů.

Oznámení je možné učinit u příslušné osoby, a to buď:

Kontakt na příslušné osoby:

Mgr. Lenka Tisoňová, vedoucí Odboru vnitřní správy Magistrátu města Prostějova, kancelář č. 49a, hlavní budova radnice, tel. 582 329 180.
 
Mgr. Aneta Lešanská, vedoucí právního oddělení Odboru vnitřní správy Magistrátu města Prostějova, kancelář č. 40a, hlavní budova radnice, tel. 582 329 198.

Okruh oznamovatelů

Statutární město Prostějov ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Obsah oznámení

  • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele
  • určení, které oblasti z věcné působnosti se oznámení týká,
  • popis jednání, které je předmětem oznámení,
  • označení osob, vůči kterým je oznámení směřováno, pokud je jejich totožnost známá,
  • důkazy, na základě kterých je oznámení podáno.

Postup po oznámení

K oznámení mají přístup pouze příslušné osoby, které jsou odpovědné za přijímání oznámení a informování oznamovatelů o průběhu a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení. O přijetí oznámení je oznamovatel vyrozuměn do 7 dnů od přijetí oznámení, pokud nejde o oznámení u kterého požádal výslovně oznamovatel příslušnou osobu, aby jej nevyrozumívala nebo by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. 
 
Přijaté oznámení je šetřeno a vyhodnocováno příslušnou osobou a o výsledku je oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve skutkově a právně složitých případech může příslušná osoba lhůtu ve větě první prodloužit až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech jejího prodloužení písemně vyrozumí oznamovatele před jejím uplynutím. Oznamovatel se nevyrozumí, jestliže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
 
Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
 
Pro oznámení protiprávního jednání zřizuje Ministerstvo spravedlnosti oznamovací systém, který je dostupný zde.
 

[1]Věcně příslušným oznámením je oznámení protiprávního jednání, které spadá do některé z těchto oblastí:

a) má znaky trestného činu,
 
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 
c) porušuje tento zákon, nebo
 
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo
14. fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 

[2]Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která se dozvěděla o protiprávním jednání, tuto skutečnost oznámila povinnému subjektu a zároveň se jedná o osobu, která je v pracovněprávním vztahu s povinným subjektem, vykonává u něj jinou obdobnou činnost spočívající ve výkonu odborné praxe, stáže, dobrovolnické činnosti nebo se o takovouto činnost či vztah ucházející.

Máme za sebou 1. školní den, který byl pro žáky 1. tříd zcela novým. Žáci zahájili první společný vstup do školy se startovními čísly, které symbolicky připomínají začátek nové životní etapy.

prvni skolni den 2023 2024

4.A Beseda se členkou zastupitelstva města Prostějova, Mgr. Janou Jílkovou
Pečlivě jsme si připravili otázky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, některé odpovědi nás překvapily. Moc děkujeme!

4a beseda 3 2023

Soutěže cizích jazyků – 7. - 9. ročník

vlajky en de
V měsíci březnu se na naší škole konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, kterého se zúčastnilo 25 žáků z celého okresu Prostějov. V kategorii I.A se na 1. místě umístila Lucie Navrátilová z 8.A a 3. místo získal Michal Šťastný také z 8.A. V kategorii II.A se na 2. místě umístila Michaela Nenálová z 9.B. Dva nejlepší soutěžící z kategorie II.A a II.B reprezentovali náš okres v krajském kole v Olomouci.


Soutěžící prokázali velmi dobré znalosti německého jazyka a hlavně chuť a elán si zasoutěžit.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce probíhala na základní škole E. Valenty v Prostějově. Naši školu reprezentovali soutěžící v kategorii I.A a II.A. 1. místo v kategorii I.A získala Khuslen Batbayar ze 7.C a 4. místo obsadila Megan Staňková také ze 7.C.

Blahopřejeme všem soutěžícím a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu anglického i německého jazyka.

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.