NÁZEV

 Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov

 DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

 Poskytování základního vzdělání.

 HLAVNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI

 Organizace je základní a mateřskou školou se školní družinou, školními jídelnami v MŠ a v ZŠ. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
 • Statutární orgán – ředitel školy
 • Zástupce statutárního orgánu – zástupkyně ředitele školy
 • Zástupkyně pro ZŠ
 • Zástupkyně pro MŠ
 • Výchovná poradkyně
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Ekonomka, účetní , referentka , mzdová účetní
 • Vedoucí školní jídelny
 • Kuchařky
 • Provozní pracovníci
 ROZPOČET ŠKOLY
 SOUČÁSTI PRÁVNÍHO SUBJEKTU
 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna při ZŠ
 • Školní jídelna při MŠ
 • Odloučená pracoviště – výdejny stravy: MŠ Prostějov, Sídliště svobody
 KONTAKTNÍ INFORMACE
 • sídl. Svobody 3578/79, 796 01 Prostějov
 • webové stránky: www.zsjz.cz
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon/fax: 582302411 / 582302448
 BANKOVNÍ SPOJENÍ

 190027561/0300

 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČO)

 47922770

 DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (DIČ)
 CZ47922770
 REDIZO

 600120384

 DATOVÁ SCHRÁNKA ID

 ep6gyca

 SEZNAM HLAVNÍCH DOKUMENTŮ
 • Zřizovací listina
 • Výroční zprávy
 • Školní řád
 • Provozní řád
 ŽÁDOSTI O INFORMACE

 Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně i elektronicky.

 • žádost 1/2023:
  výčet nařízené karantény z důvodu kovidové situace datumově od - do ve školním roce 2021/2022 ve třídě syna

  odpověď:
  Informace, kterou po škole požadujete spadá do kompetence Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 2907/49, 797 20, Prostějov.
  V době kovidové situace (šk. rok 2021/20222) byla karanténa nařizována KHS, nikoliv školou.
  Škola měla povinnost na základě Metodického pokynu pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, Aktualizace k 29.11.2021, č. j.: 37994/2021-2/OVZ skartovat veškeré údaje do 30 dnů po skončení mimořádného opatření.

 POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI

 Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 105/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím:

 • Ředitel: Mgr.Dalibor Ovečka
 • Statutární zástupce ředitele : PhDr. Ivana Liznová
 • Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr.Hana Krejčová
 • Zástupce ředitele pro MŠ: Ivana Andrésová
 PŘIJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
 • Telefon: 582302411
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • na sekretariátě školy
 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

 Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

 POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

 Na internetových stránkách Portálu veřejné správy(http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place) – odkaz Životní situace (bydlení, doprava, kultura, osobní doklady, vzdělání,….) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte postupovat.

 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
 •  za vydání opisu vysvědčení je poplatek 100,- Kč
 LICENČNÍ SMLOUVY, VZORY LICENČNÍCH SMLUV, VÝHRADNÍ LICENCE
 Žádné nejsou.
 POSLEDNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA
 OCHRANA OZNAMOVATELŮ
 informace o ochraně oznamovatelů - Whistleblowing
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

 V rámci GDPR máme k dispozici školního pověřence:

Ing. Petr Šilhánek školní pověřenec pro ochranu osobních údajů 
tel.: 582329126 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Důležité dokumenty

pdf ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - 1.st. od 1.9.2023 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

pdf ikonkaŠVP - 2.st. od 3. 9. 2018

pdf ikonkaVýroční zpráva 2022/23

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2024

pdf ikonkaStřednědobý výhled 24/26

pdf ikonkaRozpočet př. nákl. 2024

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

pdf ikonkaÚplata za stravu MŠ a ZŠ

pdf ikonkaVnitřní řád jídelny

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

doc ikonkaŽádost o přestup žáka

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.