ZŠ a MŠ Jana Železného, Prostějov 

Pokyny ke stravování ve školní jídelně

na školní rok 2021/2022

 

Rodiče dětí obdrží ve školní jídelně přihlášku ke stravování.  Tato přihláška však nezavazuje k odběru obědů. Žák, který chce odebírat stravu, musí potvrdit přihlášení v  srpnu (od 23.8.2021) v době od 8.00 hod – 13.00 hodin.

Cena obědu pro žáka 7 – 10 let …………..    23,- Kč

                                   11 – 14 let …………..     27,- Kč

                                   15 let a více …………    30,- Kč   

V jídelně je instalován elektronický systém výdeje stravy. Slouží k tomu osobní identifikační čip. Cena čipu je 120,-- Kč. Čip si musí každý žák zakoupit v jídelně ZŠ a je platný po celou dobu docházky do školy. Čip je funkční i pro vstup do školy. Když dítě zapomene čip, pověřený pracovník mu vydá náhradní stravenku a může si objednaný oběd vyzvednout. Identifikační čip je nepřenosný na jiného žáka. Při ztrátě nebo zničení je nutno zakoupit nový čip. 

V případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v první den onemocnění dle vyhlášky č.107/2005 Sb. , může si odebrat stravu do jídlonosiče.  Dále je nutno provést odhlášení stravy po celou dobu nemoci. Přihlašování a odhlašování stravy  je  nutné  provádět  nejpozději  den  dopředu  do 11.00 hodin. Za neodhlášené obědy nelze poskytnout finanční náhradu!

Způsob odhlašování stravy

 

Prostřednictvím internetu na stránkách www.strava.cz. K tomu jsou zapotřebí údaje –uživatel a heslo, které každý strávník obdrží ve školní jídelně.  

 

V rámci zjednodušení úhrad stravného doporučujeme hradit stravné  následujícími způsoby :

Osobně v kanceláři ŠJ

Telefonicky  na čísle 582302435

  • trvalým příkazem k úhradě

Je možno u peněžního ústavu zadat trvalý příkaz k úhradě se splatností nejpozději 

do 15. v každém měsíci. K tomuto příkazu je zapotřebí variabilní symbol, který obdrží žák v evidenci strávníků ve školní jídelně na telefonním čísle 582 302 435. Výše částky na trvalém příkazu je stanovena :

žák 7 – 10 let             500,- Kč

žák 11 – 14 let           600,- Kč

žák 15 let a více        650,- Kč 

Dvakrát ročně bude provedeno vyúčtování obědů, tj. v únoru a v červenci. Číslo bankovního spojení pro zasílání záloh: 190027561 / 0300. Doporučené datum úhrady zálohy na stravné je 31.8.2021, výjimečně do 15.9.2021. 

Ve výjimečných případech lze stravné platit složenkami.

V případě, že nebude strava v daném měsíci uhrazena, obědy budou od následujícího měsíce zablokovány až do zaplacení.

Stravné se platí zálohově dopředu, tzn. na začátku září zálohově na září, na začátku října na říjen atd.. Přitom se vždy od zálohové částky odečítají přeplatky nebo naopak přičítají nedoplatky z minulého období. V září  je vybírána  jednorázová záloha 

500,-- Kč, která bude vyúčtována na konci školního roku. 

Nárok na stravu mají žáci pouze ty dny, kdy jsou přítomni ve škole.

    

 

Školní jídelna při ZŠ sídliště Svobody Prostějov

Telefon 582 302 435 (603 855 815)

bakalari nova tvar 02BAKALÁŘI
online

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2019/20

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2022

pdf ikonkaStřednědobý výhled 23/24

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaRozpočet př. nákladů 2021

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

pdf ikonkaÚplata za stravu MŠ a ZŠ

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

doc ikonkaŽádost o přestup žáka