Tento týden se děti z 1. B a 1. C třídy seznamovaly s našimi nejznámějšími léčivými bylinami. Rovněž je velmi zaujalo i vyprávění o bylinách jedovatých, se kterými se mohou setkat v naší přírodě. Vzaly si ponaučení o léčivosti, ale i jedovatosti bylin z našich luhů a hájů. Závěr celé přednášky patřil čaji uvařeném s čerstvou mátou a meduňkou. Při poslechu klidného jazzu si všichni zúčastnění pochutnali na tomto moku.

lecive byliny 2019

1. B + 1. C – MATEMATICKÝ KLOKAN NANEČISTO

Děti ze tříd 1. B a 1. C si zkusily porovnat síly s příklady, které se počítají v matematické soutěži „ MATEMATICKÝ KLOKAN“. Logické příklady, pro děti z těchto tříd, nejsou žádnou neznámou. Velká část dětí totiž denně navštěvuje matematický kroužek MATRIX, který je zaměřen právě na rozvoj logického myšlení a kognitivních dovedností. Nyní příklady počítaly s dopomocí svých učitelů, ale příští rok se do soutěže zapojí již samostatně. Veškeré poznatky, které se jim nyní dostanou, jistě zúročí v budoucnu.

klokan nanecisto lusa 2019

                               znak prostejovStatutární město Prostějov

v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení

a konkursních komisích v platném znění

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky

příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov

na dobu určitou (po dobu výkonu funkce náměstka primátora PaedDr. Jana Krchňavého)

 

Stanovené kvalifikační předpoklady:

♦ vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

   a o změně některých zákonů

♦ praxe dle § 5 odst. 1 písm. b zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně

   některých zákonů

♦ organizační a řídící předpoklady

♦ znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy

♦ občanská a morální bezúhonnost

♦ dobrý zdravotní stav

♦ znalost Aj nebo Nj vítána

K přihlášce zájemce doloží:

♦ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání, včetně absolvování kurzů a seminářů, seznam publikovaných prací apod.

♦ doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení

♦ strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)

♦ koncepci rozvoje školy v rozsahu čtyř stran strojopisu (opatřenou datem a podpisem uchazeče)

♦ čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971)

♦ výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání

♦ originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele

♦ písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

Platové zařazení dle platných právních předpisů.

Nástup do funkce:   1. 7. 2019 na dobu určitou

Termín podání přihlášek: do 10. 4. 2019 (včetně)

Vyhlašovatel: statutární město Prostějov

Adresa: Magistrát města Prostějova – odbor školství, kultury a sportu,

             nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Bližší informace poskytne Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu tel. 582329330

Uchazeči budou ke konkurznímu řízení pozváni písemně.

Obálku označte „KONKURZ ZŠ – NEOTVÍRAT“

Faraonovi hadi, nenewtonovská kapalina, prolínání kapalin,tančící hrozinky a plno dalších fyzikálních pokusů měli kantoři těchto tříd připraveno pro děti ze tříd 1. B a 1. C. Děti se takto mohly hravou formou seznámit s několika chemickými a fyzikálními zákony. Dokonce se i aktivně podíleli na realizaci celé akce. Rodičům potom doma některé pokusy s nadšením předvedly.

hokusy pokusy lusa 2019

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2017/18

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2019

pdf ikonkaStřednědobý výhled 2019

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2018

pdf ikonkaŠkolní preventivní strategie

pdf ikonkaPreventivní program školy (2017/2018)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného