Podmínky otevření školy pro žáky I.st. od 25. 5. 2020

 

           Zákonný zástupce žáka I. stupně je dle metodiky MŠMT ČR povinen vyjádřit zájem o docházku do školy od 25. 5. 2020. Na základě tohoto pokynu žádáme všechny zákonné zástupce těchto žáků, aby sdělili třídním učitelům nejpozději do středy 13. 5. 2020 tyto informace:

Můj syn/dcera příjmení jméno nastoupí/nenastoupí od 25. 5. 2020 do školy.

Pozdější přihlášení žáků není možné, neboť dle metodiky MŠMT se složení skupin žáků stanoví předem a je neměnné. Je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.


Obnovení výuky
je pro žáky nepovinné a proběhne za následujících podmínek:

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy:

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Vzor tohoto prohlášení připojujeme jako přílohu, kterou je nutné vytisknout, podepsat a první den poslat po žákovi do školy.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Za zatajení pravdivých údajů nese právní zodpovědnost zákonný zástupce.

 PŘÍLOHA: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (PDF)

Školní stravování:

- bude zajištěno pro žáky a zaměstnance přítomné ve škole formou studených obědových balíčků ve dnech vyučování,

- obědy jsou v systému centrálně odhlášené, v případě zájmu o tento způsob stravování ve dnech výuky je nutné si oběd individuálně přihlásit na telefonním čísle 582 30 24 35 – p.Stránská v době 7.30 – 12.00, nejpozději do 21.5.2020,

- v žádném případě nebude umožněno vydat balíček jiné osobě než žákovi, např. při onemocnění žáka.

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky ,

- dodržení odstupů mezi žáky 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

          Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

- před školou budou vyhrazeny prostory pro shromáždění max. 15 žáků před výukou tak, aby byly dodrženy odstupy 2 metry,

- pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,

- žáky před školou si vyzvedne příslušný pověřený učitel dle rozvrhu,

- před vstupem do budovy si žáci vydezinfikují ruce, dezinfekce bude připravena.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení :

- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám od 7.50 dle rozpisu, se kterým budou rodiče seznámeni prostřednictvím třídních učitelů,

- pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami,

- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,

- každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy,

- žáci se nepřezouvají a vůbec se nepohybují v prostoru šaten.

 

V budově školy:

- při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru),

- před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky,

- toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou,

- dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd,

- časté větrání je zásadním preventivním faktorem, každý vyučující na konci hodiny zajistí    otevření všech oken v učebnách dokořán, větrání bude trvat po dobu celé přestávky.

 

Ve třídě:

- po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem),

- o složení skupin žáků rozhodne ředitel školy po předchozím projednání s třídním učitelem. V případě, že nedojde k dohodě, o složení skupiny rozhodne los. Není možné zajistit, že všichni žáci budou pracovat pod vedením třídního učitele. Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). O použití roušek rozhoduje vyučující.

- při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do sáčku,

- bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru),

- žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě,

- škola vede evidenci o docházce žáků do školy – třídní učitel absenci žáků následně omlouvá jako nezapočtenou, účast žáků je nepovinná. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit ,

- pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, vyzve pracovník školy zákonného zástupce k okamžitému vyzvednutí žáka v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu,

- ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku

s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka,

- o podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 

Odpolední část (od 12.00 – 16.00):

- je nepovinná, a to i pro žáky, kteří se účastní dopolední činnosti školních skupin,

- je zajištěna převážně vychovatelkami školní družiny, učiteli II.stupně a asistenty pedagoga,

- není možné zajistit, že všichni žáci budou pracovat pod vedením své vychovatelky.

 

V Prostějově dne 6. 5. 2020                          Mgr.Dalibor Ovečka (ředitel školy)

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2018/19

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2020

pdf ikonkaStřednědobý výhled 21/22

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2019

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného