Podmínky otevření školy pro žáky 9. ročníků připravujících se na přijímací zkoušky na střední školy od 11. 5. 2020

 

Zákonný zástupce žáka 9. ročníku je dle metodiky MŠMT ČR povinen vyjádřit zájem o docházku do školy od 11. 5. 2020. Na základě tohoto pokynu žádáme všechny zákonné zástupce žáků 9. ročníků, aby sdělili třídním učitelům nejpozději do středy 6. 5. 2020.

Pozdější přihlášení žáků není možné, neboť dle metodiky MŠMT se složení skupin žáků stanoví předem a je neměnné. Je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

Obnovení výuky proběhne za následujících podmínek:

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka: čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Vzor tohoto prohlášení připojujeme jako přílohu, kterou je nutné vytisknout, podepsat a první den poslat po žákovi do školy.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Za zatajení pravdivých údajů nese právní zodpovědnost zákonný zástupce.

PŘÍLOHA: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (PDF)

Rozvrh vyučování

9.A

8.00-8.50

9.00-9.50

10.00-10.50

Po

Skupina 1 M

Skupina 2 ČJ

Skupina 1 Čj

Skupina 2 M

Út

Skupina 1 Čj

Skupina 2 M

Skupina 1 M

Skupina 2 Čj

St

Skupina 1 M

Skupina 2 ČJ

Skupina 1 Čj

Skupina 2 M

Čt

Skupina 1 Čj

Skupina 2 M

Skupina 1 M

Skupina 2 Čj

Distanční studium

Distanční studium

Distanční studium

 

9.B

8.00-8.50

9.00-9.50

10.00-10.50

Po

Čj

M

Út

Čj

M

St

Čj

M

Čt

Čj

M

Distanční studium

Distanční studium

Distanční studium

 

9.C

8.00-8.50

9.00-9.50

10.00-10.50

Po

Skupina 1 M

Skupina 2 ČJ

Skupina 1 Čj

Skupina 2 M

Út

Skupina 1 Čj

Skupina 2 M

Skupina 1 M

Skupina 2 Čj

St

Skupina 1 M

Skupina 2 ČJ

Skupina 1 Čj

Skupina 2 M

Čt

Skupina 1 Čj

Skupina 2 M

Skupina 1 M

Skupina 2 Čj

Distanční studium

Distanční studium

Distanční studium


Konzultace vedou vyučující českého jazyka a matematiky.


Školní stravování
nebude zajištěno.


Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.


Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

Před školou budou vyznačeny úseky vymezující rozestupy 2 metry, které budou sloužit k průběžnému příchodu žáků a jejich plynulému přesunu do tříd.

Bezpečnost a plynulost bude koordinovat pověřený pracovník.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.


Vstup do budovy školy

Je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Žáci se nepřezouvají a vůbec se nepohybují v prostoru šaten.


V budově školy

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem, každý vyučující na konci hodiny zajistí otevření všech oken v učebnách dokořán, větrání bude trvat po dobu celé přestávky.


Ve třídě

Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).

O použití roušek rozhoduje vyučující.

Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. TU absenci žáků následně omlouvá jako nezapočtenou, účast žáků je nepovinná.


Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, vyzve pracovník školy zákonného zástupce k okamžitému vyzvednutí žáka v nejkratším možném čase a

s použitím roušky a požadovaného odstupu.

O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.


 

V Prostějově dne 5. 5. 2020                                          Mgr.Dalibor Ovečka

                                                                                             ředitel školy


 

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2018/19

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2020

pdf ikonkaStřednědobý výhled 21/22

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2019

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného