Zápisy do 1. tříd na základních školách se po dohodě s řediteli budou řídit následujícími pravidly

Vše dle opatření MŠMT.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy do 1. tříd na základních školách se po dohodě s řediteli budou řídit následujícími pravidly:
 
1. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole!
2. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se stanovuje dostatečně dlouhé období v rozmezí od 10. 4. 2020 do 24. 4. 2020.
3. Ředitelé škol preferují podání žádostí bez přítomnosti zákonných zástupců, což lze učinit datovou schránkou, emailem s ověřeným podpisem nebo zasláním poskytovatelem poštovních služeb.
4. Pro usnadnění podání žádostí byly stanoveny tři možné nástroje:
a) online vyplnění žádosti z webových stránek škol s generováním žádosti k tisku nebo odeslání (umožněno bude od 10. 4. 2020),
b) stažení žádosti z webové stránky školy a její vyplnění a zaslání,
c) osobní vyzvednutí formuláře žádosti anebo osobní podání ve škole. Z důvodu přijatých opatření proti šíření koronaviru je vhodné si telefonicky v době od 10. 4. do 24. 4. 2020 dohodnout termín a čas návštěvy školy.
Datum a čas podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol není tímto opatřením dotčena. Kritéria přijetí stanovuje ředitel školy.
 
Více informací k organizaci zápisů do 1. tříd brzy uveřejníme zde na školních webových stránkách.

 

 

níže je původní podoba zápisu u nás na škole...brzy upravíme dle současných podmínek...

Zápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2020/2021:

pátek 24.dubna 2020 od 12.00 do 18.00 hodin

Termín:                               pátek 24.dubna 2020   12:00 – 18:00 hod

Kde:                                    pavilon B (třídy nad školní jídelnou)

Potřebné doklady:          rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

Informace k zápisu

Rodič (zákonný zástupce) se dostaví k zápisu společně s dítětem, přinese s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (nebo výpis z matriky).

Rodiče při zápisu vyplní a podepíší žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky. Dále rodiče vyplní a podepíší dotazník s osobními údaji žáka.

Po vyhodnocení zápisu a po společné poradě ředitelů škol bude na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy - www.zsjz.cz vyvěšen seznam přijatých dětí (pod registračním číslem). Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na středu 29.4. 2020 od 12:00 hod.

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí vám již nebude zasíláno (zákonný zástupce může požádat o jeho vydání).

Odvolacím místem pro případy nepřijetí je ze zákona odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ul. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc; odvolání se podává prostřednictvím základní školy, v níž byl zákonný zástupce s dítětem u zápisu.

Vzhledem k tomu, že u několika posledních zápisů počet zájemců výrazně převyšoval kapacitu otevíraných tříd, připomínáme, že kritérium pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání je následující:

  1. Přednost při zařazení do základní školy mají děti s trvalým bydlištěm v Prostějově sídliště Svobody, což je ze spádového obvodu, stanoveného vyhláškou č. 7/2009 města Prostějova ve znění vyhlášky č. 16/2006, kterou se stanoví spádové obvody základních škol.
  2. Druhým kritériem pro přijetí je sourozenecká vazba v naší škole.
  3. Přijetí zbylých dětí z nespádového obvodu určí losování ( doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce ).

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou odeslána poštou.

 

Informace k odkladům školní docházky:

Rodiče mají právo požádat o odklad školní docházky (nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku). O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Příslušným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Vrchlického ul. 5, nebo některé speciální pedagogické centrum.

Postup:

  • dítě, u něhož rodiče požádali o odklad školní docházky – vyplnili žádost, absolvuje na návrh mateřské nebo základní školy se souhlasem rodičů předškolní psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení a současně rodič požádá o doporučení k odkladu školní docházky odborného lékaře nebo klinického psychologa,
  • rodiče musí zprávu ze školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa odevzdat v té základní škole, kde požádali o odklad školní docházky,
  • ředitel základní školy teprve potom na základě obou doporučení vystaví rozhodnutí o odkladu školní docházky.

 

V Prostějově 18.2.2020                                                  ředitel školy                                                                                                                
                                                                                  Mgr.Dalibor Ovečka

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2018/19

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2020

pdf ikonkaStřednědobý výhled 21/22

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2019

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného